1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

انرژی های تجدیدپذیر

برق ساختمان به زبان ساده