1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

کارگاه الکتروتکنیک و سیم کشی بیمارستان

کارگاه برق

کلکتور خورشیدی