1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

50 مدار ساده ی الکترونیکی بر روی بِردبُرد

50 مدار عملی منبع تغذیه

53 مدار فلزیاب برای آماتورها