1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

لیزر به زبان ساده