1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

اجزای هواپیما و موتور جت

سیستم های سوخت رسانی هلیکوپتر

سیستم های سوخت رسانی هواپیما

موتور جت