1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

50 مدار ساده ی الکترونیکی بر روی بِردبُرد

برق ساختمان به زبان ساده

پروژه های عملی با تریستورها