1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

101 کاردستی جالب با الکترونیک

50 مدار عملی منبع تغذیه

53 مدار فلزیاب برای آماتورها

آشتی با الکترونیک

آنتن و کاربردهای آن