1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

آب شیرین کن خورشیدی

انرژی باد

انرژی خورشیدی برای خانه شما

انرژی های تجدیدپذیر

مبانی سلول های خورشیدی، LED ها و دیودها

کلکتور خورشیدی