1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

مبانی سلول های خورشیدی، LED ها و دیودها