1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

آزمایشگاه مقدماتی برق

اصول حفاظت شبکه های قدرت

تابلو برق

تاسیسات الکتریکی

رسم فنی برق

سیستم های برقی مترو و قطار

سیستمهای صنعتی

سیم و کابل و مفصل

طراحی مدارات قطع حفاظتی

نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی