1,000 تومان 1,000,000,000 تومان

مقدمه ای بر روباتهای سیار خودکار

نخستین گام در رباتیک